Kosten en vergoeding van behandeling
foto1

Vergoeding van fysiotherapie

Voor de mogelijkheden tot vergoeding van de kosten van de fysiotherapie kunt u de volgende website bezoeken:

– fysiovergoeding.nl

Onze particuliere tarieven

Voor zorg die niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar omdat u geen aanvullende verzekering heeft voor manuele therapie/ fysiotherapie en kinderfysiotherapie of omdat u reeds het toegestane aantal heeft verbruikt gelden de volgende praktijk tarieven: (m.i.v. 1 januari 2013)

Fysiotherapie € 30,00
Kinderfsyiotherapie € 42,00
Manuele therapie € 42,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 56,00
Screening € 11,00
Intake na screening € 30,00
Intake na verwijzing € 30,00
Extra lange zitting voor complexe zorgvragen € 40,00
Fysiotherapie aan huis € 42,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 56,00
Manuele therapie aan huis € 53,00
Instructie/overleg ouders € 42,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag € 30,00
Telefonische zitting € 10,00

Groepsbehandeling 2 personen                                              €29,00

Groepsbehandeling 3 personen                                              €26,00

Groepsbehandeling 4 personen                                              €21,00

Groepsbehandeling 5-10 personen                                        € 17,00

Niet nagekomen afspraak                                               100 % van zitting

Bedragen zijn vermeld in euro’s.

Voor gecompliceerde, complexe zorgvragen kan het noodzakelijk zijn om een dubbele tijd te nemen voor het onderzoek of een behandeling.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u, als patiënt, en de praktijk.

Het aantal behandelingen dat de patiënt vergoedt krijgt vanuit de zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Wij raden u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Fysiotherapie Kruidenwijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling.

De factuur van de fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.